Foryngelseskontroll tre år etter hogst

I henhold til skogbruksloven § 6 skal skogeieren etter hogst sørge for tilfredsstillende foryngelse. Foryngelsesplikten er mer detaljert beskrevet i Forskrift om berekraftig skogbruk kapittel 3.

Landbrukskontoret utfører Landbruksdirektoratets opplegg for “foryngelseskontroll”, der skogeiere som i skogfondsregnskapet er registrert med å ha omsatt mer enn 250 m3 gran for tre år siden og ingen eller få (<1000) planter plantet etterpå, skal forklare forholdet og eventuelt kontrolleres.

I 2021 gjelder dette 30 skogeiere i Follo. Vi har i mars sendt brev til disse med et enkelt skjema for å melde tilbake.

2013-2020 har vi etterspurt opplysninger om foryngelse for 349 hogster i Follo, og kontrollert over 10% i felt. Ved årsskiftet 2020-2021 hadde 317 status «OK», 24 «OK, bør følges opp» (mange “naturlig foryngelse“), og for 8 hogster har vi foreløpig ikke fått eller funnet svar.

Å «sørgje for tilfredsstillande forynging etter hogst», som det står i skogbruksloven § 6, vil i Follo oftest bety å plante ny skog. På hogstfelt med gode boniteter, som det er mye av i Follo, bør det som regel plantes raskt etter hogst, gjerne første sommeren, for at konkurrerende vegetasjon ikke skal få unødig forsprang. Skogeier bør kunne regne med hjelp fra tømmerkjøperen til å skaffe planter og plantearbeid. Kostnader til planting kan dekkes av skogfond.

Lenker:

Skogbruksloven § 6 – Forynging og stell av skog

Forskrift om berekraftig skogbruk kapittel 3 – Forynging etter hogst

Landbruksdirektoratet – Veileder og instrukser ifbm foryngelseskontrollen

Landbruksdirektoratet – Foryngelse av skog

Follo landbrukskontor – Skogtilskudd

Follo landbrukskontor – Skogfond