Enda flere granbarkbiller i Follo

Landbrukskontorets barkbillefeller fanget sommeren 2020 i snitt 10.500 biller. Det er litt mer enn i fjor. Ikke siden 2011 har det vært så mange biller i fellene.

Etter sommeren 2018 ser det i Follo ut til å være flere tørkestressete og –døde gran enn på lenge. Trolig ville det vært flere biller i fellene dersom somrene 2019 og 2020 hadde vært varmere.

Follo landbrukskontor har årlig i mer enn 20 år registrert barkbillebestanden med 4 grupper à 4 feller som tømmes og måles 4 ganger i løpet av ukene 21-33. Fellene settes opp på nye hogstflater i slutten av april i Vestby, Nordre Follo, Ås og Nesodden. Registreringene rapporteres til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

NIBIO får inn tall fra mange kommuner, og analyserer og kommenterer dem nærmere jul (se rapport etter registreringene i 2019). Som regel er det bra sammenheng mellom utviklingen i Follo og østlandet som helhet. Follo er blant de stedene i Norge som ofte har flest granbarkbiller, antakelig mye på grunn av gunstig klima. NB: NIBIO angir antall barkbiller på en annen måte enn gjengitt over. De har formler som omregner til en tredje felletype (1980-felle).

Bekjemp granbarkbillene – hold skogen vital

Stor granbarkbille kan gjøre stor skade på skog. De går vanligvis bare på svekkede grantrær, men, når de blir mange nok, angripes og drepes friske trær. Gode formeringsforhold, dvs. mange svekkede trær og varme somre, flere år på rad har flere ganger ført til «epidemiske tilstander» i norske skoger, med store økonomiske tap, senest på 1970-tallet.

Det viktigste tiltaket mot granbarkbillen er aktiv skogbehandling som minimerer tilgangen på ferskt vindfall og skrantende grantrær. Etablering av stabile bestandskanter, god vekst, valg av treslag og sjiktning i overganger mellom voksesteder, rydding av vindfall og skrantende trær, er noen stikkord.

Varmere klima i framtiden vil antakelig være gunstig for barkbillene. Det kan føre til større overlevelse, at billene formeres med to kull pr. sommer, eller, verst, at første kull også produserer avkom samme sommer.

Søk og plukk

I år med mer enn vanlig vindfall og -skader er antakelig de beste akuttiltakene mot oppformering av granbarkbillen å ta ut vindfall og –skadde trær før sommeren, og å ta ut billeangrepne trær i løpet av sommeren, slik at larvene ikke får utviklet seg til voksne. Virket må da transporteres bort eller barkes innen ca 1. juli.

Lenker:

Svenske Skogsstyrelsen – Sök och plock

Svenske Skogsstyrelsen – Tecken på angrepp av granbarkborre

Les mer om stor granbarkbille (Ips typographus):

NIBIO – Granbarkbillen

NIBIO – barkbilleovervåkning

NIBIO Rapport. Vol. 5. Nr. 126. 2019. Granbarkbillen – Registrering av bestandsstørrelsene i 2019

Svenske Skogsstyrelsen – Granbarkborre