RMP-veilederen for 2020 er klar!

Veilederen er publisert på nettsiden til Fylkesmannen i Oslo og Viken og kan leses her: RMP-veileder 2020

Nytt om elektronisk søknad i 2020

I år åpner søknadsregistreringen 15. september 2020, halvannen måned seinere enn før. Det sikrer at oppdateringene av kartgrunnlaget, som hvert år gjøres i forkant av søknadsomgangen for produksjonstilskudd i oktober, også kommer med i søknadsomgangen for regionalt miljøtilskudd.  

Import-funksjonen i RMP-kart er aktivert fra og med søknadsomgangen 2020. Det gjør det mulig for deg å kopiere fjorårets godkjente areal inn i søknaden for 2020.

Antall «trekkdager» etter søknadsfristen reduseres til 14 dager. Det vil si at for sent levert søknad medfører at det tildelte tilskuddet vil bli redusert med 1 000 kroner per dag etter fristens utløp, opp til 14 dager. Søknad levert etter 29. oktober vil bli avvist, med mindre du har søkt om og fått innvilget dispensasjon fra fristen.

Fangvekster – nå også til korn etter høsting 

Landbruksdirektoratet har i år åpnet for muligheten til å gi tilskudd til etablering av fangvekster – også etter tidlig høsting av korn. Arealet kan sås med direktesåmaskin.  

Ingen jordarbeiding nær vassdrag

Å ikke utføre jordarbeiding på flomutsatt og vassdragsnært areal er viktige tiltak for å unngå erosjon og avrenning til sårbare vann. Dersom du søker på «Ingen jordarbeiding om høsten» eller «Direktesåing», og arealet ligger nærmere vann og vassdrag enn 50 meter, kan du søke om tilskudd til «Ingen jordarbeiding på flomutsatte og/eller vassdragsnære arealer» (§ 19).