Mer informasjon før våronna

Her kommer kort, men viktig informasjon til deg som driver jordbruk i Follo.

Det regionale miljøprogrammet består av flere ulike tilskuddsordninger (RMP) som skal ta vare på kulturlandskapet, og som skal redusere forurensing fra landbruket. Det er knyttet diverse vilkår og krav til de ulike ordningene. Veileder med utfyllende kommentarer og vilkår for tilskuddene blir publisert i midten av juni (inntil videre kan veilederen fra 2019 kanskje være til hjelp. For soner for pollinerende insekter har Fylkesmannen i Innlandet gode tips). Oversikt over tilskuddsordninger med foreløpig sats vil bli publisert så fort som mulig.

Du kan lese mer om miljøprogrammet hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, her følger link til Før våronna-brosjyre som sendes ut til alle som har søkt produksjonstilskudd i 2019:

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-oslo-og-viken/landbruk-og-mat/miljotiltak/regionale-miljotiltak/rmp-brosjyre-for-varonna-2020—interaktiv-for-nett.pdf

I brosjyren finner du linker videre til kart som viser:

  • Hvor forurensningsordningene er prioritert (jordbruksareal under marin grense)
  • hvilke områder som er prioritert for noen av kulturlandskapsordningene.
  • Biologisk verdifulle arealer
  • Hvilke regionale miljøkrav som gjelder hvor (viktig for alle, uavhengig av RMP-tilskudd!)