Viktig informasjon før våronna – Regionalt miljøprogram (RMP) 2020

Det er ingen nye ordninger for RMP 2020, men noen tiltak er endret/spisset  i årets veileder. RMP-veilederen vil gi utfyllende vilkår, og bli publisert på nettsiden til Fylkesmannen medio juni.

De endringene som er viktig for deg å kjenne til nå før våronna er:

 • Ny delordning med to meter bred blomsterstripe for pollinerende insekter. Ordningen gjelder på jordbruksareal under marin grense. Stripene skal etableres med innbyrdes god avstand, og
  fortrinnsvis på skrinne deler av jordbruksarealet
 • Gras på arealer utsatt for flom og erosjon, gjelder på åkerareal. Tilskuddet gjelder under marin grense. Ordningen gjelder for:
  – Foretak som søker produksjonstilskudd for korn eller andre åpenåkerkulturer i 2020.
  – Foretakets korn- og åpenåkerareal må være minimum 50 daa til sammen i 2020.
  – Grasarealer som ligger i et område med regionale miljøkrav
 • Tilskudd til fangvekster kan nå kombineres med ugrasharving i åker og ugrasbekjempelse i radkulturer.

Les mer her