Tilskudd til miljøtiltak i skog

Landbruksdirektoratet informerte nylig om ny ordning «Tilskudd til miljøtiltak i skog 2019». Det er øremerket kr. 8 mill. i en nasjonal pott, hvorav kr. 6 mill. forbeholdes tilskudd til bevaring av nøkkelbiotoper. 

Landbruks- og matdepartementet skriver i tildelingsbrevet at tilskudd kan gis til ivaretakelse av nøkkelbiotoper, også de som det tidligere er gitt tilskudd for.

Tilskudd kan også gis blant annet til å ta vare på biotoper med rovfuglreir. 

Landbruksdirektoratet skriver at man kan ta kontakt med landbrukskontoret for mer informasjon. Dette kom overraskende på oss, og vi har ennå (30.08.2019) ikke utarbeidet retningslinjer og prioriteringer i denne sammenhengen. Ta likevel gjerne kontakt.

Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog skrives inntil videre i skjema LDIR-911, og sendes landbrukskontoret innen 15.10.2019.

Vi regner med at ordningen er ment å virke i flere år.

 

Lenker:

Landbruksdirektoratets omtale av ordningen «Tilskudd til miljøtiltak i skog» (med linker til dokumenter som angir retningslinjer for forvaltning og bruk av aktuelle midler, blant annet:)

Landbruksdirektoratet 26.08.2019 – Øremerkede midler til miljøtiltak i skog 2019 – forvaltning og bruk

Skjema LDIR-911 – Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog