Driveplikt og jordleie

Reglene om driveplikt gjelder alle eiere av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eiere av eiendom med jordbruksareal driveplikt i hele eiertiden. Dette gjelder alle som eier slik eiendom fra 1. juli 2009. Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. I sameier har hver enkelt sameier driveplikt.

Jordleie

Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda.

Krav til jordleieavtale:

  • bortleie i minst 10 år
  • skriftlig avtale
  • uoppsigelig fra eiers side
  • føre til driftsmessige gode løsninger

Avtaler som ikke oppfyller disse kravene, kan ikke gjøres gjeldende mellom partene eller overfor myndighetene. Selv om avtalen er uoppsigelig fra eiers side, kan eier heve avtalen dersom leier misligholder avtalen.

Når avtalen er inngått, skal eier sende kopi av avtalen til kommunen v/Follo landbrukskontor. Ta også kontakt med oss ved spørsmål. 

Dispensasjon for krav til leieavtale

Dersom det ønskes en avtale med kortere varighet enn 10 år, må det søkes om dispensasjon fra jordloven. Det er eier av eiendommen som skal søke om dispensasjon. Søknad sendes inn til Follo landbrukskontor, sammen med kopi av avtale om jordleie. 

Landbruksdirektoratet har en oversikt over jordleiepriser under “Jordleie“.

Forslag til jordleieavtale: