Nytt regionalt miljøprogram for Oslo og Viken

Nytt regionalt miljøprogram for Oslo og Viken 2019-2022 er vedtatt og finnes her. Mer informasjon og foreløpige satser finner du på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine nettsider.

Viktig informasjon før våronna (Våronn brosjyre) er lagt ut med kortfattet og relevant informasjon om RMP og våronn.

Noe nytt ?

En rekke studier nasjonalt og internasjonalt viser nedgang i forekomst og artsmangfold av ville, pollinerende insekter. Derfor ønsker Oslo og Viken å rette litt fokus mot dette i nytt regionalt miljøprogram ved å legge til rette for pollinerende insekter (bl.a. humler og bier.)

Dette betyr at hvis du etablerer du ny grasdekt vannvei eller vegetasjonssone (grasdekt kantsone i åker) mot vann og vassdrag, så gis det nå ekstra tilskudd hvis du bruker pollinatorvennlige frøblandinger. Det samme gjelder om du bare skal fornye grasdekt vannvei og grasdekt kantsone i åker. Arealene skal ikke gjødsles eller sprøytes.