Årsrapport SMIL-ordning 2018

Follo ble opprinnelig tildelt kr. 2 697 309 i SMIL-midler, hvorav kr. 1 489 419 utgjorde en ekstratildeling som bare skulle brukes til hydrotekniske tiltak for 2018.

Dette som et resultat av jordbruksavtalen i 2017, hvor det ble enighet om å; gjøre en ekstra innsats for å begrense erosjon og avrenning av næringsstoffer fra jordbruksområder ved å oppdatere og oppdimensjonere hydrotekniske anlegg i jordbruket. I 2018 ble det satt av 20 mill. ekstra til slike tiltak, og dette innebar nesten en dobling av SMIL-potten i Follo i forhold til tidligere år.

Tilskuddsmidlene skulle altså brukes vesentlig til forurensningstiltak, og for Follo geografisk i vannområdet Morsa 2.

I tillegg ble 7 søknader med kr. 448 204 inndratt på grunn av utgåtte arbeidsfrister/ikke gjennomførte planer.

Samlet så disponerte vi kr. 3 145 513 til SMIL-tiltak i 2018, men hvor vi brukte ytterligere kr. 604 267. Dette overforbruket ble forhåndsgodkjent av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

38 søknader om SMIL-tiltak ble innvilget med kr. 3 749 780 i tilskudd. 17 planer er utført og kr. 822 220 er utbetalt i tilskudd i 2018.

Konklusjon: For første gang på mange år var det nesten fri tilgang på tilskuddsmidler, og vi brukte mer enn noen gang.