Regionalt miljøprogram (RMP) 2018

Regionalt miljøprogram skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket ut over det som oppnås med nasjonale ordninger, og det er et mål å synliggjøre miljøinnsatsen.

Mer informasjon om RMP finner du på våre hjemmesider våre hjemmesider eller hos Fylkesmannen.

  • Avrenning fra jordbruket til vassdrag og kyst
  • Riktig bruk av plantevernmidler
  • Kulturlandskap
  • Biologisk mangfold
  • Kulturminner og kulturmiljø

Akershus fylke er blitt delt inn i prioriterte vannområder og andre områder. Fra 2016 så er det bare vannområdene Mjøsa og grensevassdrag mot Sverige som ikke er prioriterte områder. I Follo er det to vannområder som har egne forskrifter om regionale miljøkrav. Dette er Vansjø-Hobølvassdraget (Morsa) og Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget (PURA). Her legges det begrensninger på jordarbeidingen på kornarealene om høsten.

Konklusjon: Antall RMP-søknader i Follo i 2018 er 10 færre enn i foregående år, og det er nedgang på 6000 dekar som ikke høstpløyes. Dette kan nok forklares med lang og fin høst og optimale forhold for såing av høstkorn. Det er fortsatt økning med over 4000 meter grasdekte vegetasjonssoner langs bekker i Vestby, i tillegg til over 5000 dekar med direktesådd høstkorn. Fangvekster etter høsting /høstsådde fangvekster endte på vel 1200 dekar og fangvekstene vokste formidabelt utover høsten. Tilskudd til lett høstharving er fjernet fra ordningen, og derfor har vi ikke arealdata for dette.

I 2018 ble det totalt utbetalt 6 718 545 kr i tilskudd fordelt slik:

VestbySkiÅsFrognNesoddenOppegård
2 162 2102 061 3551 849 795393 015228 94023 230