Litt flere granbarkbiller i 2018

Den varme sommeren ga ingen eksplosjon i bestanden av stor granbarkbille (Ips typographus) i Follo. Billene produserte, som vanlig, bare en generasjon og hadde, sannsynligvis, bare en sverming og et kull.

Landbrukskontorets  4×4 feller fanget sommeren 2018 i snitt 7.300 biller, mot ca 7.000 biller/felle i 2017. Det var omtrent som gjennomsnittet de fem-seks siste årene. Fellene ble tømt og fangsten målt fire ganger i løpet av sommeren. Det ble nesten ikke fanget biller etter 10.07.2018. Ved tømmingen da var dispenserne (luktelappene som skal lokke billene til fellene) knusktørre, men det kan også godt være at billene var tidlig ferdig med svermingen på grunn av varm sommer.

Landbrukskontoret hadde i tillegg ute to feller («utvidet sesong») der dispenserne ble byttet ut med nye 10.07.2018. Disse fellene fanget heller nesten ikke biller seinere. Det antas å bety at få eller ingen biller i området har frambragt mer enn et kull i sommer, og at det, som vanlig, bare var en generasjon.

Stor granbarkbille kan gjøre stor skade på skog. De går vanligvis bare på svekkede grantrær, men, når de blir mange nok, angriper og dreper de friske trær. Gode formeringsforhold, dvs. mange svekkede trær og varme somre, flere år på rad har flere ganger ført til «epidemiske tilstander» i norske skoger, med store økonomiske tap, senest på 1970-tallet.

Follo landbrukskontor registrerer barkbillebestanden hvert år med 4 grupper à 4 feller som tømmes og måles 4 ganger i løpet av ukene 21-33. Registreringene rapporteres til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). I 2018 ble det i gjennomsnitt i de 16 fellene i Follo fanget ca 7.300 biller. I 2017 var tilsvarende tall ca 7.000. I Østfold var det imidlertid en markant økning (71% (56 feller)). NIBIO får inn tall fra mange kommuner, og analyserer og kommenterer dem nærmere jul. Som regel er det god sammenheng mellom utviklingen i Follo og østlandet som helhet. Follo er blant de stedene i Norge som ofte har flest granbarkbiller, antakelig mye på grunn av gunstig klima. NB: NIBIO angir antall barkbiller på en noe annen måte enn gjengitt over. De har en formel for å korrigere for ulike felletyper.

Bekjemp granbarkbillene – hold skogen vital

Det viktigste tiltaket mot granbarkbillen er å redusere tilgangen på vindfall og skrantende grantrær med god skogskjøtsel for robust skog. Etablering av robuste bestandskanter, god vekst, valg av treslag og sjiktning i overganger mellom voksesteder, rydding av vindfall og skrantende trær, er noen stikkord.

Varmere klima i framtiden vil antakelig være gunstig for barkbillene. Det kan føre til større overlevelse, at billene kan få fram to kull pr. sommer, eller, verst, at det blir to generasjoner pr. sommer.

Søk og plukk

I år med mer enn vanlig vindfall og -skader er antakelig de beste akuttiltakene mot oppformering av granbarkbillen å ta ut vindfall og –skadde trær før sommeren, og å ta ut billeangrepne trær i løpet av sommeren, slik at larvene ikke får utviklet seg til voksne. Virket må da transporteres bort eller barkes innen ca 1. august. 

Les mer om granbarkbillen:

NIBIO – Granbarkbillen. Registrering av bestandsstørrelsen i 2018.

Svenske Skogsstyrelsen – Granbarkborre