Rådyr tildeling 2018 – Ås kommune

Det er utdelt 174 fellingstillatelser for rådyr i Ås kommune for jakthøsten 2018. Disse fordeler seg på 68 vald, fullstendig liste finner du her:

Liste over fellingstillatelser for rådyr per vald 2018.

“Ås kommune tildeler fellingstillatelser basert på minstearealet på 300 daa per dyr. Ås
kommune godkjenner all skog og noe dyrka mark som tellende areal for rådyrvald
(0,5 daa dyrkajord for hver daa skogsareal).
Vi vurder det slik at rådyrstammen fortsatt har god produksjon i Ås kommune og for å
begrense påkjørsler og andre skader vil regulering gjennom ordinær jakt være
nødvendig. Om rådyrbestanden lokalt har fått sterk tilbakegang vil dette være opp til
hver enkelt grunneier/ valdleder å ta en vurdering av forsvarlig uttak i sitt område.”

Vedtak – Tildeling av fellingstillatelser på rådyr for Ås kommune 2018