Årsmelding 2017

Innledning:

Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård. Samarbeidet er organisert som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28 – 1b med Ås som vertskommune.

Follo er et produktivt og viktig landbruksområde dominert av kornproduksjon. Det er få husdyrbruk i Follo. Forholda for matproduksjon er svært gunstige. Det dyrkes matkorn tilsvarende 25 millioner brød hvert år. Dette kan mer enn dobles i en beredskapssituasjon. Det dyrkes også en god del grønnsaker og bær. Brutto verdiskaping i landbruket i Follo er ca 250 millioner kroner. I tillegg kommer ringvirkninger i andre bransjer (transport, bygg og håndverk etc). Det er ca 1300 landbrukseiendommer i Follo med smått og stort, men det har vært en nedgang i antall aktive bruk i flere år. Arealet holdes i hevd ved bortleie. Ca 70 % av landbrukseiendommene er bortleid. Gjennomsnittsarealet på driftsenhetene øker hvert år og var i 2017 450 dekar. Kommunenes oppgaver innenfor landbruksforvaltning er i stor grad bestemt av lover og forskrifter. Kommunene er førstelinjemyndighet i alle landbrukssaker og forvalter en rekke lover og økonomiske virkemidler som gjelder for landbruket. Rådmennene delegerer kurante saker og saker uten prinsipiell betydning til rådmannen i Ås som delegerer videre til landbrukssjefen. Handlingsprogrammet fastsetter hovedmål og delmål for landbrukskontoret, angir arbeidsområder, og er grunnlaget for rapportering.

Hovedmål :
Samarbeidskommunene skal arbeide for å styrke og videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo.
Follo landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på landbruksområdet på en effektiv og
faglig god måte.

Resten av årsmeldinga leser du her:

Årsmelding 2017