Årsmelding 2016

Sammendrag

Follo landbrukskontor er felles kontor for kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård. Ås er vertskommune. Samarbeidet er basert på avtale mellom kommunene, jfr. Kommunelovens § 28-1b Administrativt vertskommunesamarbeid.

Rådmennene i de deltakende kommunene har oppnevnt et utvalg som skal koordinere virksomheten ved landbrukskontoret. Utvalget betegnes som «Det koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor» Utvalget hadde 3 møter i 2016.

Målet for kontoret er å være et effektivt og faglig kompetent landbrukskontor for avtalepartnerne. Landbrukskontoret er et lokalt kompetansesenter for landbruket i de respektive kommunene. Den kommunale landbruksforvaltningen er av en slik karakter at oppgavene må løses i nært samarbeid med andre lokale etater og organisasjoner. Det faglige målet for kontoret er at det skal fremme en bærekraftig forvaltning av jord- og skogressursene med sikte på verdiskapning, og sikring av produksjonsgrunnlaget, det biologiske mangfoldet, hensynet til landskapet, friluftslivet og kulturverdiene.

Landbrukskontoret har deltatt i kommuneplanprosesser i eierkommunene og også i enkelte reguleringsplanprosesser som f.eks. E18-utbyggingen. Kontoret gir uttalelser til byggesaker i LNF-områder. I 2016 ble det etter plan- og bygningsloven omdisponert 53 dekar dyrka jord og 345 dekar dyrkbar jord i Follo (uten Enebakk) i følge SSB (Kostra). Kun 2 dekar dyrka jord ble omdisponert etter jordloven.

Et viktig arbeidsområde er forvaltning av økonomiske virkemidler i landbruket og landbrukets lovverk. Landbrukssjefen har delegert myndighet fra rådmennene til å fatte vedtak og gi uttalelser i kurante saker og saker uten prinsipiell betydning. I 2016 ble det fattet vedtak i 50 saker etter jordlov og konsesjonslov.

Det er ca 300 landbruksforetak som bruker kontoret. Disse søker om produksjonstilskudd, ulike miljøtilskudd og tilskudd til investeringer i jordbruk og skogbruk. Ca 44 millioner kroner ble utbetalt i produksjonstilskudd i 2016, ca 6 millioner i regionale miljøtilskudd, 1,2 millioner til miljøinvesteringer og 250.000 til skogtilskudd.
9 søknader om bruksutbygging ble anbefalt og oversendt til Innovasjon Norge. Ca 700 dekar ble grøftet med et tilskudd på kr 1000 pr dekar. Grøfting er et godt klimatiltak i landbruket.164 dekar ble godkjent nydyrket.

Administrasjon av den kommunale veterinærvaktordningen besørges av kontoret. Vaktområdet gjelder også Enebakk kommune.

Kontoret sparte inn ca 0,5 årsverk ved ubesatt stilling i 2016 og overførte ca 350 000 til driftsfond. Alle lovbestemte oppgaver ble gjennomført, ingen avvik av betydning ble registrert.

Les hele rapporten her Årsmelding 2016