Skogtilskudd

Tilskudd til skogkultur i Follo

Vi informerer om satser og regler for tilskudd til skogkultur 2018 så snart det er på plass. Vanligvis vet vi det tidligst i mars.

I 2017 gjaldt: 35% tilskudd, max 150 kr/dekar, til ungskogpleie.

Fra 2017 har de fleste Akershuskommuner, blant annet Follokommunene, felles regler og satser for skogkulturtilskudd. I 2017 gis det NMSK-tilskudd bare til ungskogpleie med 35% av kostnad, inntil maksimalt tilskudd kr. 150 pr. dekar. Tilskudd gis bare til tiltak i hogstklasse 2 (ungskog) som etter avstandsregulering har middelhøyde lavere enn 10 meter.

Skogeiere som har mer enn 10.000 dekar skog får 25%, max 100 kr/dekar. I Follo gjelder det bare Ski kommuneskoger.

Søknad kan sendes senest året etter at arbeidet er utført, men vil da komme inn under de vilkår for tilskudd som gjelder det året. Frist for søknad om tilskudd til skogkulturtiltak er 1. desember.

Hovedregel for tilskudd til skogkultur er at tiltakene må være skogbruksfaglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig utført.

Se vår side om Skogfond med blant annet tips til utforming av søknad (stedshenvisning, verdisetting av eget arbeid og mer).

Skjema og regelverk:

LDIR-skjema 909 – Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Felles strategi for bruk av Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket i Akershus 2017

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog som klimatiltak

Også i 2017 gis tilskudd til tettere planting og til gjødsling av skog for å øke CO2-bindingen i skog som klimatiltak. Det gis 80% tilskudd for planting av inntil 50 planter mer enn det vanlige for boniteten. På G20 gis tilskuddet for intervallet 200-250 planter/dekar. Nytt i 2017 er at det også gis “klimatilskudd” til suppleringsplanting. Les mer: Landbruksdirektoratet om tilskuddsordningen “Tettere planting som klimatiltak”

Til gjødsling gis 40% tilskudd. Det er en del god del føringer, samt omfangsbegrensninger langs kysten fra Halden til Stavanger (blant annet hele Akershus), og må omsøkes før tiltaket gjennomføres. Les mer: Landbruksdirektoratet om tilskuddsordningen “Gjødsling av skog”

Tilskudd til bygging av skogsbilveier og til drift med hest

Fylkesmannen disponerer en andel av skogmidlene for fylkesvis forvaltning av tilskudd til skogsveier og drift med hest. Les mer på Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ side om skogsbilvei (med blant annet lenke til retningslinjene for tilskudd).

Mer informasjon om tilskudd i skogbruket:

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordninger i skogbruket

Landbruksdirektoratet om skog og klima