Skogtilskudd

Link: Landbruksdirektoratet om tilskuddsordninger i skogbruket

Tilskudd til skogkultur i Follo

Tilskudd til skogkultur i Follokommunene 2021 blir fastsatt sannsynligvis i mars. Satser og regler vil sannsynligvis ikke være mye forskjellig fra det som gjaldt i 2020. I Nordre Follo kommune vil det ikke bli gitt tilskudd til markberedning. I 2020 gjaldt:

  • Ungskogpleie: inntil 40% av kostnad og maks 220 kr/dekar.
  • Markberedning: inntil 20% av kostnad og maks 75 kr/dekar.
  • Suppleringsplanting: inntil 20% av kostnad.
  • “Tettere planting som klimatiltak”: se under.

Ungskogpleie – 40 % max 220 kr/dekar

Tilskudd til ungskogpleie gis til tiltak i skog med hogstklasse 2, som etter tiltaket har lavere høyde enn 10 meter.

Avstandsregulering i skog med høyde 10-15 meter kan ofte være bra for skogens videre utvikling, og det kan brukes skogfond til å dekke slike tiltak, men det gis ikke tilskudd. Vi ber om at skogeier ved søknad om tilskudd spesielt markerer eventuelt areal med ryddet skog høyere enn 10 meter.

“Tettere planting som klimatiltak”

Landbruksdirektoratet viderefører i 2020 ordningen med tilskudd til “tettere planting som klimatiltak” med noe lavere satser enn i 2019. Det gis i 2020 ved ekstra tett nyplanting tilskudd med 60% av kostnaden for inntil 50 planter mer enn et bonitetsavhengig antall (eks G20 – 200 planter/dekar).

Link: Landbruksdirektoratet om “Tilskudd til tettere planting som klimatiltak”.

Suppleringsplanting – 20 %

I samme ordningen åpnes for 20% tilskudd til suppleringsplanting, forutsatt at det etter plantingen minst er et bonitetsavhengig antall planter/dekar.

Link: Landbruksdirektoratet om “Tilskudd til tettere planting som klimatiltak”.

Søknad om tilskudd til skogkultur

Søknad om tilskudd skal skrives i skogfond på nett (innlogging i Altinn) eller på Landbruksdirektoratets skjema LDIR-909 – Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur (last ned fra Landbruksdirektoratet). Søknad sendes senest året etter at arbeidet er utført. Frist for søknad om tilskudd til ungskogpleie er 1. desember.

Hovedregel for tilskudd til skogkultur er at tiltakene må være skogbruksfaglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig utført.

Se vår side om Skogfond med blant annet tips til utforming av søknad (stedsangivelse, verdi av eget arbeid og mer).

Skjema og regelverk:

Altinn – skogfond på nett

Landbruksdirektoratets pdf-skjema LDIR-909 – Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordningen “Tettere planting som klimatiltak”.

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Det settes av en nasjonal pott til tilskudd til miljøtiltak i skog. Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider.

Tilskudd til bygging av skogsbilveier

Myndighet til å fatte vedtak om statstilskudd til skogsveier er fra 2020 overført fra Fylkesmannen til kommunen. Fylkesmannen fordeler midler fra Landbruksdirektoratet til kommunene. Søknadsfrist er 30. april. Seinere innkomne søknader kan bli behandlet i løpet av året dersom det er tilgjengelig midler, men man må regne med at slike ikke blir behandlet før neste års søknadsfrist. Se vår side om landbruksveier for mer informasjon.

Mer informasjon om tilskudd i skogbruket:

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordninger i skogbruket

Landbruksdirektoratet om skogbruk

Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Follo 2021-2024