Skogtilskudd

Tilskudd til skogkultur i Follo

I 2019 gjelder:

  • Ungskogpleie: 40% av kostnad inntil 200 kr/dekar.
  • Markberedning: 20% av kostnad inntil 75 kr/dekar.
  • Suppleringsplanting: 50% av kostnad.
  • “Tettere planting som klimatiltak”: se under.

Ungskogpleie – 40 % max 200 kr/dekar

Tilskudd til ungskogpleie gis bare for tiltak i skog med hogstklasse 2, som etter tiltaket har lavere høyde enn 10 meter. Avstandsregulering i skog med høyde 10-15 meter kan ofte være bra for skogens videre utvikling, og det kan brukes skogfond til å dekke slike tiltak, men det gis ikke tilskudd. Vi ber om at skogeier ved søknad om tilskudd spesielt markerer eventuelt areal med ryddet skog høyere enn 10 meter.

Suppleringsplanting – 50 %

Landbruksdirektoratet viderefører i 2019 ordningen med tilskudd til “tettere planting som klimatiltak”. Med bakgrunn i fjorårets tørkesommer er tilskudd til suppleringsplanting i 2019 spesielt gunstig, med 50 % av kostnad forutsatt at det etter plantingen minst er et bonitetsavhengig antall planter. Les mer om dette hos Landbruksdirektoratet.

Søknad om tilskudd til skogkultur

Søknad om tilskudd skal skrives i skogfond på nett (innlogging i Altinn) eller på Landbruksdirektoratets skjema LDIR-909. Søknad sendes senest året etter at arbeidet er utført. Frist for søknad om tilskudd til ungskogpleie er 1. desember.

Hovedregel for tilskudd til skogkultur er at tiltakene må være skogbruksfaglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig utført.

Se vår side om Skogfond med blant annet tips til utforming av søknad (stedsangivelse, verdi av eget arbeid og mer).

Skjema og regelverk:

Landbruksdirektoratet – skogfond på nett

Landbruksdirektoratets skjema LDIR-909 – Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

NMSK-strategi 2017-2019 og NMSK-satser og -regler 2019 felles for de fleste Akershuskommunene

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordningen “Tettere planting som klimatiltak”.

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Landbruksdirektoratet informerte i uke 35 2019 om ny ordning «Tilskudd til miljøtiltak i skog 2019». Kr. 6 mill. er i en nasjonal pott forbeholdt tilskudd for å ta vare på nøkkelbiotoper, også de i Follo som det tidligere er gitt tilskudd for. Ordningen gjelder blant annet også tiltak for å ta vare på rovfuglreir og tiltak for friluftsliv. Søknad i 2019 sendes landbrukskontoret innen 15. oktober. Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider.

Tilskudd til bygging av skogsbilveier

Fylkesmannen skal i 2020, for første gang, fordele til kommunene midler fra Landbruksdirektoratet til tilskudd til skogsveier. Tidligere har fylkesmannen hatt myndighet til å fatte vedtak i slike saker. Vi vet lite om hvordan denne nye myndighetsfordelingen vil slå ut for skogeiere i Follo.

Mer informasjon om tilskudd i skogbruket:

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordninger i skogbruket

Landbruksdirektoratet om skog og klima