Skogtilskudd

Tilskudd til skogkultur i Follo

Regler og satser for tilskudd til skogkultur i Follo 2019 er ikke fastsatt ennå. Det gjøres sannsynligvis først i mars-april. Skogbrukssjefens «stalltips» er at det blir som i fjor.

I 2018 gjaldt: 35% tilskudd, max 150 kr/dekar, til ungskogpleie.

De fleste Akershuskommuner, blant annet Follokommunene, har fra 2017 hatt felles regler og satser for skogkulturtilskudd. I 2017 og 2018 ble det gitt NMSK-tilskudd bare til ungskogpleie med 35% av kostnad, inntil maksimalt tilskudd kr. 150 pr. dekar (25% inntil 150 kr/dekar for Ski kommuneskoger og andre skogeiere med mer enn 10.000 dekar produktiv skog). Tilskudd gis bare til tiltak i hogstklasse 2 (ungskog) som etter avstandsregulering har middelhøyde lavere enn 10 meter.

Søknad om tilskudd skrives i skogfond på nett (innlogging i Altinn) eller på Landbruksdirektoratets skjema LDIR-909. Søknad sendes oss senest året etter at arbeidet er utført. Frist for søknad om tilskudd til ungskogpleie er 1. desember.

Hovedregel for tilskudd til skogkultur er at tiltakene må være skogbruksfaglig, økonomisk og miljømessig forsvarlig utført.

Se vår side om Skogfond med blant annet tips til utforming av søknad (stedshenvisning, verdisetting av eget arbeid og mer).

Skjema og regelverk:

LDIR-skjema 909 – Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

Landbruksdirektoratet – skogfond på nett

NMSK-strategi 2017-2019 og NMSK-satser og -regler 2018 felles for Akershuskommunene unntatt Nittedal, Skedsmo, Lørenskao og Rælingen

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog som klimatiltak

Også i 2018 gis tilskudd til tettere planting og til gjødsling av skog for å øke CO2-bindingen i skog som klimatiltak. Det kan ved nyplanting gis 80% tilskudd for planting av inntil 50 planter mer enn det vanlige for boniteten. For eksempel gjelder tilskuddet på G20 for intervallet 200-250 planter/dekar. For suppleringsplanting kan gis tilskudd med 60% av kostnad for inntil 50 planter dersom det etter suppleringen er et bonitetsavhengig minimum antall planter pr. dekar (eksempelvis G20: 200 planter/dekar). Les mer: Landbruksdirektoratet om tilskuddsordningen «Tettere planting som klimatiltak».

Til gjødsling kan det gis 40% tilskudd. Det er en del god del føringer, samt omfangsbegrensninger langs kysten fra Halden til Stavanger (blant annet hele Akershus), og må omsøkes før tiltaket gjennomføres. Les mer: Landbruksdirektoratet om tilskuddsordningen «Gjødsling av skog».

Tilskudd til bygging av skogsbilveier og til drift med hest

Fylkesmannen disponerer en andel av skogmidlene for fylkesvis forvaltning av tilskudd til skogsveier og drift med hest. Les mer på Fylkesmannen i Oslo og Akershus’ side om skogsbilvei (med blant annet lenke til retningslinjene for tilskudd).

Mer informasjon om tilskudd i skogbruket:

Landbruksdirektoratet om tilskuddsordninger i skogbruket

Landbruksdirektoratet om skog og klima