Skogfond

Formålet med skogfondsordningen er å stimulere til investering i bærekraftig skogbruk.

Lenker:
Lovdata – Forskrift om skogfond o.a.
Landbruksdirektoratet – Svar på ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond.

Innbetaling og bruk

Ved salg av virke skal det settes av 4-40% av tømmerets bruttoverdi. Skogfond kan brukes, med 85% skattefordel, til en del tiltak i skogen. For de fleste går det meste til planting og ungskogpleie. Skogfond kan også dekke forhåndsgodkjente utgifter til veier (ikke vedlikehold av traktorveier) og en rekke tiltak jfr. §11 i Forskrift om skogfond o.a.. Tiltak og kostnad skal være skogbruksfaglig, økonomisk og økologisk forsvarlig.

Utbetaling av skogfond

Skogeier får utbetalt skogfond ved å sende undertegnet anmodning til landbrukskontoret. Kostnadsdokumentasjon, stedshenvisning og arealanslag/mengdeangivelse må gis. Presiser hvem utbetalingen skal til og om mva. skal utbetales. For skogkulturtiltak det kan søkes tilskudd til må skjema LDIR-909 eller skogfond på nett via Altinn benyttes.

Eget arbeid

Skogeier som selv utfører tiltak kan ta ut godtgjørelse for arbeidet fra skogfondet. Forslag til prising av eget arbeid:

  • Nyplanting: kr. 2,50 pr. plante (plantekjøpet kommer i tillegg).
  • Suppleringsplanting: 3,00-3,50 pr. plante.
  • Ungskogpleie: 200-300 kr/time, avhengig av effektivitet og kompetanse.
  • Manuelt arbeid (f.eks. kvisting): 150-250 kr/time.
  • Maskinarbeid (graver og traktorredskap – grøfting og veiarbeid): 400-500 kr/time i effektiv bruk, avhengig av verdi på og hensiktsmessighet av traktor/maskin/utstyr.

Stedshenvisning

Ved anmodning om utbetaling skal det gis en utvetydig stedhenvisning for de utførte tiltakene. Bestandsnummer fra skogbruksplan (og gårds- og bruksnummer) er best. Kartvedlegg med markering av sted for tiltak er også bra. Ryddig koordinatangivelse (angi koordinatsystem) er OK.

Arealanslag / mengdeangivelse

Ved krav om utbetaling av skogfond må det derfor angis areal for utførte tiltak. Grøfterensk og veiarbeider angis i lengde (meter). Areal for hele bestand finnes i skogbruksplanen. Areal og lengde kan enkelt måles i Follokommunenes kartportal og Skog og landskaps kartportaler.

Merverdiavgift

Mva kan dekkes med skogfond, men gir ikke skattefordel.

Dersom mva ikke er nevnt i krav om utbetaling av skogfond følger vi følgende hovedregler: 1) Dersom faktura bes refundert til skogeier, utbetales beløpet eksklusive mva., 2) Dersom faktura bes betalt til utsteder, utbetales beløpet inklusive mva.

Tynning

Underskudd ved tynning kan dekkes med skogfond og gir skattefordel. Ved krav om utbetaling av skogfond for underskudd ved tynning skal det følge et oppsett over utgifter og inntekter. Kostnader til forhåndsrydding før tynning kan også dekkes med skogfond.

Landbruksvei

Kostnader knyttet til nybygging, ombygging og standardheving av skogsveier kan etter forhåndsgodkjenning dekkes av skogfond. Det samme gjelder kostnader over 4 kr/m til vedlikehold av skogsbilveier. Vedlikehold av traktorveier er det ikke anledning til å dekke med skogfond. Skogfond kan, uten forhåndsgodkjenning, brukes til å dekke årlig vedlikehold av skogsbilveger inntil 4 kr/m.

Gårdsveier: Som «tommelfingerregel» kan 25% av kostnader for tiltak knyttet til veier som brukes til andre formål i tillegg til skogbruk, oftest jordbruk og bolig, dekkes med skogfond. Større andel kan utbetales om den økonomiske nytten av veien/veikostnadene er større enn 25% for skogbruket. 25% kan i noen tilfeller også være for mye.

Kostnaden som dekkes av skogfond må være forsvarlig sett i forhold til nytten tiltakene gir for skogbruket.

Les mer om landbruksvei her.

Skogfond kan ikke brukes til:

  • Kjøp av maskiner, redskap og utstyr
  • Utgifter ifbm terreng- og veiskader etter hogst.
  • Vedlikehold av traktorveier

Skogfond kan ikke brukes til kjøp av maskiner, redskap og utstyr, f.eks. motorsag, motorryddesag, verneutstyr, planteredskap, kvistnapper, tømmerhenger, kantklipper og veiskrape.

Oppretting av terreng- eller veiskader som følge av hogst og utkjøring anses som driftsutgifter.

Fra 2007 kan skogfond ikke lenger brukes til vedlikehold av traktorveier. Skogfond kan imidlertid brukes til opprusting av traktorvei til høyere veiklasse etter forhåndsgodkjenning fra landbrukskontoret.

Se også Landbruksdirektoratets «Svar på ofte stilte spørsmål om bruk av skogfond«.

«Vinterdvale»

Siste frist for innmelding av tiltak/kostnader for utbetaling inneværende år, er som regel ca 15. desember. Fra da til ca 1. februar året etter er skogfondsregnskapet i «vinterdvale», dvs. at anvisninger og utbetalinger i hovedregelen ikke foretas.

Skogfond på nett

Via AltInn kan skogeier melde inn tiltak, og se saldo og detaljer for egen skogfondskonto tilbake til 1992 (avvirkning, tiltak, kr., m3, areal, mm).

Renter

Skogeier får ikke renter av innestående skogfond. Rentene av skogfond i Follo 2017 deles med 33% til kommunene, 30% til Viken Skog, 20% til Landbrukdirektoratet og 17% til Fylkesmannen. Rentemidlene i Follo administreres av landbrukskontoret. Budsjettforslag lages i samråd med skogeierlaget og budsjett fastsettes av Fylkesmannen.

 

Lenker

LDIR-909: Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur

LDIR-910: Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til grøfting og gjødsling

LDIR-907: Skogfond til diverse formål ()

Skogfond på nett (via Altinn)

Landbruksdirektoratets «Spørsmål og svar om bruk av skogfond»

Skogkurs’ skogfondskalkulator

Skogkurs’ brosjyre om skogfond (4 sider)