Skogbruk i Oslomarka

Det er særlige regler for skogbruk i «Oslomarka» for at det skal bidra «…. til å bevare og utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner og vannforsyning«.

I henhold til gjeldende forskrift om skogbruk i Oslomarka skal hogst meldes til kommunen, og tilbakemelding foreligge før den gjennomføres. Nesten all skog i Oppegård og østre deler av Ski omfattes av forskriften. Ski og Oppegård har delegert sin myndighet etter forskriften til landbrukssjefen. Melding om hogst i marka sendes landbrukskontoret på skjema SLF-900.

Stortinget bestilte fra LMD forslag til revidering av markaforskriften etter skogbruksloven da markaloven ble vedtatt i 2009. Inntil revidert forskrift er på plass er virkeområdet noe forskjellig fra markaloven. I Follo betyr dette blant annet at det meste av Svartskog omfattes av markaforskriften, men ikke av markaloven. Landbruksdepartementet har signalisert at forskriftens geografiske virkeområde vil bli identisk med markalovens.

 

Skjema og regelverk:

Landbruksdirektoratet: Skjema «Melding om foryngelseshogst i Marka» (SLF-900)

Forskrift om skogbruk i marka (1993)

Markaforskriftens utfyllende retningslinjer (revidert 1994 opptrykk mars 1995)

Markagrense jfr skogbruksloven

Landbruksdirektoratet: Naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker (inkludert link til direktoratets veileder «Praktisk bruk av naturmangfoldloven ved behandling av skogsaker»)