Skogbruk i Oslomarka

Det er særlige regler for skogbruk i “Oslomarka” for at det skal bidra “…. til å bevare og utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner og vannforsyning“.

I henhold til gjeldende forskrift om skogbruk i Oslomarka skal hogst meldes til kommunen, og tilbakemelding foreligge før den gjennomføres. Ca halve skogarealet i Nordre Follo kommune omfattes av forskriften. Kommunens myndighet etter forskriften er delegert til landbrukssjefen. Melding om hogst i marka sendes landbrukskontoret på skjema LDIR-900.

Stortinget bestilte fra Landbruks- og matdepartementet forslag til revidering av markaforskriften etter skogbruksloven da markaloven ble vedtatt i 2009. Forslag til ny forskrift ble sommeren 2017 sendt på høring. Inntil ny/revidert forskrift er på plass er virkeområdet noe forskjellig fra markaloven. I Follo betyr dette blant annet at det meste av Svartskog omfattes av markaforskriften, men ikke av markaloven. Departementet har foreslått at forskriftens geografiske virkeområde skal bli identisk med markalovens.

Skjema og regelverk:

Last ned fra Landbruksdirektoratet pdf-skjema LDIR-900 – Melding om foryngelseshogst i Marka

Forskrift om skogbruk i marka (1993)

Markaforskriftens utfyllende retningslinjer (revidert 1994 opptrykk mars 1995)

Markagrense jfr skogbruksloven