Landbruksvei

Nybygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktig og behandles av landbrukskontoret.

Landbruksveiforskriften (Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål) regulerer bygging og ombygging av veier med hovedformål landbruk (skogbruk, jordbruk, landbruksbygg ol.). Veibygging til andre formål (hytte, hus, annen næring, friluftsliv) behandles etter plan- og byggningsloven.

Oppgradering/utbedring av landbruksvei til bedre veiklasse iht. “Normaler for landbruksveier”, for eksempel fra enkel traktorvei til helårstraktorvei, eller fra traktorvei til bilveg, er søknadspliktig.

Hvordan søker du?

Søknadsskjema LDIR – 902 søknad om bygging av landbruksvei fylles ut  og sendes til Follo landbrukskontor sammen med kart med inntegnet tiltak og eventuelt dekningsområde. Normalt vil det også være behov for en nærmere beskrivelse av formålet med veien og hvordan den tjener helhetsløsningen i landbruket.

Krav til søknad traktorvei veiklasse 7 og 8 er byggeplan med:

 • Senterlinje godt dokumentert på kart
 • Alternative traseer
 • Tverrprofiler av veikroppen
 • Fyllingshøyder
 • Beskrivelse/tegning av drenering (grøfter, stikkrenner, kummer ol)
 • Veibredde og utvidelser
 • Masseberegning – viktig å gjøre rede for bruken og opprinnelsen til masser som skal brukes i veianlegget
 • Kostnadsoverslag

Krav til søknad bilveiklasser (veiklasse 6 – 2) er byggeplan utarbeidet av kompetent person/firma med:

 • Senterlinje godt dokumentert på kart
 • Tverrprofil
 • Lengdeprofil
 • Fyllingshøyder
 • Beskrivelse/tegning av drenering (grøfter, stikkrenner, kummer ol)
 • Veibredde og utvidelser
 • Masseberegning – viktig å gjøre rede for bruken og opprinnelsen til masser som skal brukes i veianlegget
 • Kostnadsoverslag
 • Arbeidsbeskrivelse
 • Alternative traseer

Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier i Follo er utarbeidet for å klargjøre søknadsprosess og behandling av landbruksveisøknader i Follo.

Skogfond

Kostnader knyttet til nybygging, ombygging og standardheving av skogsveier kan etter forhåndsgodkjenning dekkes av skogfond. Det samme gjelder kostnader over 4 kr/m til vedlikehold av skogsbilveier. Vedlikehold av traktorveier er det ikke anledning til å dekke med skogfond. Skogfond kan, uten forhåndsgodkjenning, brukes til å dekke årlig vedlikehold av skogsbilveier inntil 4 kr/m.

Skjema for forhåndsgodkjenning av mer enn 4 kr/m finner du her – Melding om vedlikehold

Les mer om Bruk av skogfond

Tilskudd til skogsbilveier

Tilskudd til nybygging og ombygging av skogsbilveier behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men søknadsskjema LDIR – 903 Søknad om tilskudd til vegbygging sendes landbrukskontoret. Mer informasjon om ordningen.

Nyttige lenker:

Tips til elektronisk signering av pdf