Landbruksvei

Nybygging og ombygging av landbruksveier er søknadspliktig og behandles av landbrukskontoret.

Landbruksveiforskriften (Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål) regulerer bygging og ombygging av veier med hovedformål landbruk (skogbruk, jordbruk, landbruksbygg ol.). Veibygging til andre formål (hytte, hus, annen næring, friluftsliv) behandles etter plan- og byggningsloven.

Oppgradering/utbedring av landbruksvei til bedre veiklasse iht. «Normaler for landbruksveier» ,for eksempel fra enkel traktorvei til helårstraktorvei, eller fra traktorvei til bilveg, er søknadspliktig.

Hvordan søker du?

Søknadsskjema LDIR – 902 søknad om bygging av landbruksvei fylles ut  og sendes til Follo landbrukskontor.

Viktige vedlegg er:

  • Kart over tiltaket
  • Godkjenning av avkjørsel fra veimyndighetene
  • Byggeplan

Bruk av skogfond

Kostnader knyttet til nybygging, ombygging og standardheving av skogsveier kan etter forhåndsgodkjenning dekkes av skogfond. Vedlikehold av traktorveier er det ikke anledning til å dekke med skogfond. Skogfond kan brukes til å dekke årlig vedlikehold av skogsbilveger inntil 4 kr/m.

Tilskudd til skogsbilveier

Tilskudd til nybygging og ombygging av skogsbilveier behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men søknadsskjema LDIR – 903 Søknad om tilskudd til vegbygging sendes landbrukskontoret. Mer informasjon om ordningen.

Nyttige lenker: