Foryngelseskontroll

I henhold til skogbruksloven skal skogeieren etter hogst sørge for tilfredsstillende foryngelse.

Landbrukskontoret utfører Landbruksdirektoratets opplegg for “foryngelseskontroll”, der alle skogeiere som i skogfondsregnskapet er registrert med å ha omsatt mer enn 250 m3 gran tre år tilbake og ingen eller få (<1000) planter plantet etterpå, skal forklare forholdet og eventuelt kontrolleres.

Siden opplegget ble innført i 2013 til og med 2019 har landbrukskontoret etterspurt opplysninger for 314 hogster.

Landbrukskontoret utfører årlig også Landbruksdirektoratets opplegg «Resultatkartlegging skogbruk og miljø», der vi oppsøker 10-15 ca tre år gamle hogstfelt. Foryngelsens tilstand er en vesentlig del av opplegget. Les mer.

«Å sørge for tilfredsstillende foryngelse etter hogst» vil i Follo oftest bety å plante ny skog. På hogstfelt med gode boniteter, som det er mye av i Follo, bør det som regel plantes raskt etter hogst, gjerne første sommeren, for at konkurrerende vegetasjon ikke skal få unødig forsprang. Skogeier bør kunne regne med hjelp fra tømmerkjøperen til å skaffe planter og plantearbeid. Kostnader til planting kan dekkes av skogfond.

Les mer:

Skogbrukslovens § 6

Forskrift om berekraftig skogbruk kapittel 3

Landbruksdirektoratet om foryngelseskontrollen

Follo landbrukskontor – Resultatkartlegging skogbruk og miljø i Follo 2019