SMIL – Spesielle miljøtiltak i landbruket

Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordningen «Spesielle miljøtiltak i landbruket» (SMIL), på vegne av kommunene. SMIL-tilskudd kan gis til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet og til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra jordbruket.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd. Prosjekter og tiltak skal prioriteres ut fra lokale målsetninger og strategier og i Follo gjelder disse:

Tiltaksstrategi for miljøtiltak i jordbruket og nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Follo 2015-2019

Retningslinjer for SMIL 2018. I hovedtrekk vil tilskuddsmidlene fremover bli prioritert brukt til forurensningstiltak i vannområdet Morsa 2.

Hvordan søker jeg?

Foretak som oppfyller vilkåra for å søke om produksjonstilskudd og som er registrert i enhetsregisteret kan søke SMIL-tilskudd. Også eiere av av landbrukseiendommer hvor det drives tilskuddsberettiget produksjon kan søke. Eier må alltid gi tillatelse til gjennomføring av prosjekt eller tiltak, om eiendommen drives av andre.

Det skal søkes på skjema LDIR-430 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL), viktige vedlegg er kostnadsoverslag, beskrivelse og kartfesting av miljøtiltaket. Vi anbefaler at gjødslingsplan, sprøytejournal og kart over jordbruksarealer vedlegges søknad. Søknad sendes Follo landbrukskontor.

Søknader mottas fortløpende, med siste frist 10. oktober.

Årsrapport SMIL- ordning 2017 ligger her.

Tips til signering av PDF

Vegetasjonspleie av kantsoner langs vassdrag i jordbruksområder – brosjyre.