Produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket (PT)

Det er to søknadsfrister og én utbetaling av produksjons- og avløsertilskudd per år.

Søknadsfrister og telledato

Del 1 har søknadsfrist 15. mars med telledato 1.mars. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad

Del 2 har søknadsfrist 15.oktober, med telledato 1.oktober. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Det kan søkes fra telledato til og med søknadsfrist.

Søknaden MÅ leveres elektronisk, det er ikke adgang til å levere papirsøknad.

Søknad må leveres innen fristen
Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Frist for etterregistrering
Det er enkelte opplysninger som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar:

  • Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember.
  • Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober.
  • Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.
  • Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er omsatt mellom 16. oktober og 31. desember.

Tidspunkt for utbetaling
Utbetaling av tilskudd på grunnlag av søknad i 2018 skjer i februar året etter. Hovedutbetalingen av produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid etter søknadsomgangen i 2018, er planlagt i uke 8 i 2019.

Når skal jeg søke om hva i 2018?

 

Dato Hva skjer på disse  datoene? Hva kan jeg søke om tilskudd for?
1. mars 2018 Telledato for del 1 av søknaden.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjonstilskudd.

 

– Husdyrtilskudd (unntatt bikuber)

– Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

– Driftstilskudd til melkeproduksjon

– Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

 

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

– Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

– Tilskudd for grovfôrareal

(Disse to tilskuddene søker du om i del 2, men du må ha registrert i søknaden de dyr du disponerer per 1. mars for at disse skal tas med i tilskuddsgrunnlaget for de to tilskuddsordningene)

15. mars 2018 Søknadsfrist for del 1 av søknaden.

Det er ikke mulig å levere søknad etter at søknadsfristen har gått ut. Dersom du ikke søker innen fristen, får du ikke tilskudd

29. mars 2018 Frist for å endre opplysninger i del 1 av innsendt søknad
1. oktober 2018 Telledato for del 2 av søknaden.

 

Det er mulig å registrere søknad om produksjons- og avløsertilskudd.

 

– Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018

– Husdyrtilskudd

– Tilskudd til økologisk areal og husdyr

– Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser

– Distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum

– Areal- og kulturlandskapstilskudd

– Tilskudd til dyr på beite

– Tilskudd til dyr på utmarksbeite

– Driftstilskudd til melkeproduksjon

– Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon

 

Du må også registrere dyr som gir grunnlag for:

– Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018

– Tilskudd for grovfôrareal

15. oktober 2018 Søknadsfrist for del 2 av søknaden

Det er ikke mulig å levere søknad etter at søknadsfristen har gått ut. Dersom du ikke søker innen fristen, får du ikke tilskudd.

29. oktober 2018 Frist for å endre opplysninger i del 2 av innsendt søknad
10. januar 2019 Frist for å etterregistrere opplysninger – Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember

– Dyr på utmarksbeite som er tatt ned fra beite senere enn 15. oktober

– Livdyr (kylling og kalkun) som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember

– Kvantum frukt, bær og veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland) samt poteter dyrket i Nord-Norge som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember.

 

Februar 2019, uke 8 Utbetaling etter søknad pr. 1.3 og 1.10 2018

Er du ny søker?

Ny søkere bør ta kontakt med oss i god tid før søknadsfristen. Før du får levert søknad om produksjonstilskudd må

  • foretaket registrert i Enhetsregisteret – både med foretak og virksomhet
  • foretaket være registret i Landbruksregisteret

Mer informasjon finner du her:

Landbruksdirektoratets hjemmesider

Link til søknadsskjema:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/produksjonstilskudd-i-jordbruket-og-tilskudd-til-avlosning-ved-ferie-og-fritid/

Har du spørsmål ta kontakt med oss på landbrukskontoret så tidlig som mulig.