Tilskudd til drenering av jordbruksjord (grøftetilskudd)

Drenering av jordbruksjord har mange positive effekter som bedre avling, motvirker sur jord og reduserer kjøreskader. Det er stort behov for grøfting i vårt området og hydrotekniske tiltak vil med klimaendringene bli viktigere.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord er i våre kommuner er 2.000 kr pr.dekar ved systematisk grøfting og 30 kr pr.meter ved tilfeldig grøfting, opptil 2.000 kr per. dekar. Satsene gjelder for søknader sendt inn etter 1. juli 2017.

Vilkår for tilskudd:

  • Det gis bare tilskudd til tidligere grøftet jord og planerte arealer.
  • søknaden må være godkjent før grøftingen starter
  • det gis tilskudd til foretak som skal grøft egen eller leid jord
  • det er tre års arbeidsfrist

Hvordan søker du ?

Søk på fastsatt skjema LDIR – 443 Søknad om tilskudd til drenering og legg ved grøfteplan (LDIR – 444 Plan for drenering) og miljødokumentasjon. 

Viktig innhold i grøfteplan er kart med inntegnede grøfter, vannretning, dimensjoner, kummer og rørutløp, grøfteavstand, filtermateriale, grøftedybde, grøftemetode, størrelse på feltet og beliggenhet.

Miljøvurdering av dreneringstiltaket registreres på eget skjema LDIR-445 B.
Blir det krysset av for JA i miljøvurderingsskjemaet kulturminner så gjelder følgende: I enkelte saker kan det være nødvendig med en arkeologisk registrering før kulturminneforvaltningen kan uttale seg endelig. Om søknaden omfatter mindre enn 100 dekar, regnes tiltaket i denne sammenhengen som et mindre privat tiltak og staten dekker alle utgifter til arkeologiske undersøkelser.

Vi har laget et forslag til avtale mellom grunneier og leietaker: Avtale om grøfting av leid jord 2016

Vi er tilgjengelige for faglige råd og veiledning. 

Tips til signering av pdf