Avlingssvikt – erstatning for klimabetingede tap

Avlingssvikt grunnet klimatiske forhold kan det søkes erstatning for. Ordningen reguleres av forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Klimatiske forhold er bl.a. vinterskader og vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, stor nedbør eller frost.

Avlingssvikt er i § 3 definert som svikt i avling på rot, mat- og forvekster i forhold til gjennomsnittsavling for vekstgruppen eller svikt i honningmengde i forhold til gjennomsnittsproduksjon i kg per kube. Det gis ikke erstatning for avlingssvikt som er forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras.

Erstatning kan gis til jord- og hagebruksforetak med betydelig avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å sikre seg mot. Klimatiske forhold er bl.a. vinterskader og vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, stor nedbør eller frost.
Erstatning gis for tapt avlingsmengde, ikke for tapt kvalitet. Det er kun ett unntak og det gjelder kvalitetsforringelse i frukt og bær ved haglskade, store nedbørsmengder eller frost.

Avling i skadeåret må være mindre enn 70 % av vekstgruppens gjennomsnittsavling tidligere år for at erstatning kan utløses. Vekstgruppene er: Korn – Grovfor – Frukt – Bær – Potet – Grønnsaker.

Avlingsskader på grunn av tørke 2018

Landbrukskontoret får en del spørsmål om det blir mulig å søke erstatning for avlingsskade på grunn av tørken. Generell informasjon ligger på Landbruksdirektoratets hjemmesider under «Erstatning». Denne ordningen vil gjelde dersom det oppstår større avlingsskader på grunn av tørken. Søknadsfristen er 31. oktober.

Melde skade

I følge forskriften for ordningen skal skade meldes til landbrukskontoret så snart skaden oppstår. Vi har fått spørsmål om vi vil ha slike meldinger allerede nå (15. juni). Tørken som har vært er en situasjon som gjelder generelt for alle. Landbrukskontoret har derfor et godt bilde av situasjonen når det gjelder korn.

Det er nå kommet regn og vi håper avlingsskadene kan begrenses. Dersom det fortsatt er utsikter til avlingssvikt skal det meldes fra til landbrukskontoret. Meld fra når dere vurderer at skaden er betydelig og uopprettelig, i god tid før høsting.
Når det gjelder mistanke om avlingssvikt for eng, beite, grønnsaker, bær og frukt bes det om at dette meldes snarest til landbrukskontoret, da det her kan være aktuelt å ta en befaring allerede nå.

Dersom noen anser årets avling som tapt og derfor ikke ønsker å høste eller ønsker å prøve en annen vekst i stedet er det viktig at det tas kontakt med landbrukskontoret snarest.
Fra Landbruksdirektoratets rundskriv 2016-29 står det om dette : «Dersom produsenten anser avlingen å være tapt og av den grunn ikke ønsker å høste, må det tilsvarende innhentes bekreftelse av forvaltningen på et tidspunkt da dette er mulig å kontrollere. Dersom det fastslås at uhøstet avling har en verdi, må denne restverdien fastslås og komme til fradrag i erstatningsberegningen. Dersom avlingens restverdi er null og dette er bekreftet av kommunen eller fylkesmannen på et tidspunkt da skadeårsak og avlingskvalitet og mengde kan kontrolleres, er tapet erstatningsmessig. Dersom slik bekreftelse mangler, skal det ikke gis erstatning for avlingstap på det uhøstede arealet».

Grøfting
Vi har fått spørsmål om det kan grøftes nå på arealer med tørkeskadd åker uten at dette reduserer muligheten for erstatning. Hvis noen har planer om dette må det meldes fra til landbrukskontoret. Vi skal vurdere arealet før eventuelt grøftearbeid startes.

Melding sendes på mail til follo.landbrukskontor@as.kommune.no eller på telefon 64 96 20 87.