Næringsutvikling i landbruket

Dersom du går med byggeplaner eller har planer om ny næringsutvikling på gården din har Innovasjon Norge en rekke virkemidler. Det kan være investeringer innenfor tradisjonelt landbruk, inn på tunet virksomheter (grønn omsorg), grønt reiseliv, mat og drikke med lokal identitet og bioenergi. Innovasjon Norge kan yte både lån og tilskudd til tiltak innenfor disse områdene. Kommunen v/Follo landbrukskontor er førstelinje for Innovasjon Norge.

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Søknadsfristen til Innovasjon Norge for støtte til tradisjonelt landbruk er 1. februar. Søknaden bør leveres til Follo landbrukskontor i desember for uttale. Vi kontrollerer også at søknaden er fullstendig, slik at søker unngår avslag grunnet mangelfull søknad. Søknader som gjelder tilleggsnæringer og bioenergi mottas fortløpende.

For tiden har følgende saker prioritet i Akershus.

Tradisjonelt landbruk:

 • Etablering og oppgradering av fjøs og driftsbygninger innen grovfôrbasert husdyrhold. For etablering av småfe er det krav om rovdyravvisende gjerder.
 • Nødvendig omlegging fra miljøbur til frittgående eller økologisk eggproduksjon
 • Korntørker og – lager.
 • Investeringer og oppgradering innen hagebruk; friland, frukt, bær og veksthus.
 • Andre tiltak og fornyelse innen lønnsom husdyr- og planteproduksjon kan vurderes.

Bygdenæring (Tilleggsnæring):

 • Mat og drikke med lokal identitet, herunder produksjon og foredling.
 • Landbruksbasert reiseliv.
 • Inn på tunet.
 • Næringsutvikling innen urbant landbruk i Oslo og Akershus.

Bioenergi:

 • Anlegg for varmesalg
 • Gårdsvarmeanlegg
 • Varmeanlegg for veksthus
 • Biogassproduksjon
 • Lager- og tørkeanlegg for brenselsflis

Etablerertjenesten i Follo

Etablerertjenesten tilbyr hjelp for tilleggsnæringer i den tidlige fasen av etablering. De tilbyr gratis etablererkurs og veiledning, hvor du får du hjelp til å lage en forretningsplan, lære om markedsføring, markedsundersøkelse og regnskap. De hjelper også etablerere med søknader til Innovasjon Norge. Du treffer de i rådhuset i Oppegård kommune på tirsdager og onsdager.

For mer informasjon og søknad:
Innovasjon Norge – Landbruk
Etablerertjenesten i Follo