Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. De fleste erverv er konsesjonsfrie, imidlertid må en vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter.

Hvilke erverv er konsesjonsfrie

Hovedregelen er at en kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon. Erverv av tomt som kommunen har lagt ut til bolig- eller fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksformål, er også som regel konsesjonsfritt. Overdragelser innenfor familien er også i de fleste tilfeller konsesjonsfrie. Det kan være boplikt på eiendommer som erverves konsesjonsfritt. Dette gjelder særlig landbrukseiendommer som overdras innen familien. Dersom erverver ikke kan eller vil oppfylle boplikten må erverver søke om konsesjon i slike tilfelle.

Dersom ervervet er konsesjonsfritt, er hovedregelen at erververen må fylle ut egenerklæring om konsesjonsfrihet (LDIR-360E). Utfylt skjema sendes kommunen. Kommunen registrerer informasjonen i egenerklæringsskjemaet i matrikkelen til Kartverket. Når dette er gjort underrettes innsender at registreringen er fullført av kommunen. De øvrige dokumenter (skjøte m.m.) som skal tinglyses i forbindelse med ervervet kan nå sendes til Kartverket for å få avsluttet overdragelsen.

Eiendommer med nedsatt konsesjonsgrense

Enkelte eiendommer i Vestby kommune (Son og Hvitsten) og Frogn kommune (gamle Drøbak) har nedsatt konsesjonsgrense og da skal skjema «Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense» (LDIR-356E) brukes eller det må søkes om konsesjon.

For egenerklæring om konsesjonsfrihet benyttes LDIR – 360E (evt. LDIR – 356E ved nedsatt konsesjonsgrense)

Konsesjonspliktig erverv

Dersom ervervet ikke er konsesjonsfritt, må det søkes konsesjon. Konsesjon må være gitt for at ervervet kan tinglyses. Søknad om konsesjon fremsettes på eget skjema LDIR – 359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv., som sendes til kommunen der eiendommen ligger. Konsesjonssøkeren skal betale gebyr. Gebyret kreves inn av den kommunen eiendommen ligger i og er for tiden kr. 5000,-.

Gjelder ervervet en landbrukseiendom, skal det legges særlig vekt på følgende ved behandlingen av søknaden:
• om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling
• om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området
• om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning
• om erververen anses skikket til å drive eiendommen
• om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

For søknad om konsesjon benyttes LDIR-359.

Boplikt

Boplikt kan følge direkte av lov (konsesjonsloven). Generelt kan man si at boplikt gjelder bebygd eiendom med mer enn 35 dekar, eller der eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog som erverves konsesjonsfritt. Dette kan slås opp i gårdskart og vil for det meste gjelde landbrukseiendommer. Boplikt kan også settes som vilkår til konsesjonssøknader eller forskriftsfestes for enkelte områder i en kommune.

Mer informasjon og regelverk finner du på Landbruksdirektoratets hjemmesider.