Overdragelse av eiendom – Konsesjon

Når man kjøper, arver eller får (erverver) en eiendom må det i tillegg til skjøte fylles ut enten en egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søkes om konsesjon.

Eiendommer uten krav til egenerklæring eller konsesjon

Eiendommer som inngår i sameier eller er typiske “by” enheter er som oftest fritatt for egenerklæring. Dette kan gjelde for eksempel leiligheter, rekkehus og mindre eneboliger. Unntaket er hjemlet i § 3 i forskrift om konsesjonsfrihet. Kartverket har laget en god oversikt og den finner du her.

Kan jeg bruke egenerklæring eller må jeg søke konsesjon?

Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom mindre enn 100 dekar som ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon.

Andre vanlige unntak for konsesjonssøknad er:

  • Tomt som er lagt ut til bolig- og fritidsformål i kommuneplanen
  • Ubebygd areal som i kommuneplanen er annet enn LNF (Landbruk-, Natur- og Friluftsformål)
  • Overdragelse innen familie

Det kan være boplikt på eiendommer som erverves konsesjonsfritt. Dette gjelder særlig landbrukseiendommer som overdras innen familien. Dersom erverver (kjøper) ikke kan eller vil oppfylle boplikten må erverver søke om konsesjon.

Hvis du skal overta en eiendom som er konsesjonsfri, må du i de fleste tilfeller i stede sende inn en egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet finner du nederst på landbruksdirektoratets nettsider.

Hvilket egenerklærings skjema skal jeg bruke?

Enkelte eiendommer i Vestby kommune (Son og Hvitsten) og Frogn kommune (gamle Drøbak) har nedsatt konsesjonsgrense.

Om dette ikke passer må det søkes om konsesjon.

Søke konsesjon

Boplikt

Generelt kan man si at boplikt gjelder bebygd eiendom med mer enn 35 dekar, eller der eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog som erverves konsesjonsfritt. Boplikt kan følge direkte av lov (konsesjonsloven).

Boplikt kan også settes som vilkår til konsesjonssøknader eller forskriftsfestes for enkelte områder i en kommune.

Mer informasjon og regelverk finner du på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

Sjekke eiendommens egenskaper

Om du lurer på hvor stor eiendommen er eller hvor mye jord og skog den har bør du slå opp eiendommen i NIBIOs gårdskart. Der kommer det frem en tabell med oversikt over eiendommens nøkkeltall.

For å finne formålet i kommuneplanen bør man slå opp i kommunekart for Follo – https://kommunekart.com/klient/follo/follokartvestby

Trykk meny – velg kommune  – Søk opp gårds og bruksnummer – trykk på eiendommen og se arealformål (under kommuneplan) i venstre margen.

Hvor skal papirene sendes ?

Til Follo landbrukskontor skal du sende søknad om konsesjon, og egerklæringsskjema for alle landbrukseiendommer. Vi skal også ha alle egenerklæringer for kommunene Ås og Vestby.
Postadresse :
Follo landbrukskontor
PB 195
1431 ÅS

Vi kan også motta dokumenter på mail til follo.landbrukskontor@as.kommune.no

Egenerklæringer som ikke gjelder landbrukseiendommer i kommunene Nordre Follo, Frogn og Nesodden skal sendes postmottak i respektiv kommune.