Stadig flere granbarkbiller i Follo

Landbrukskontorets  4×4 feller fanget sommeren 2019 i snitt 10.100 biller, mot ca 7.300 biller/felle i 2018. Ikke siden 2011 har det vært så mange biller i fellene.

Follo landbrukskontor har årlig i mer enn 20 år registrert barkbillebestanden med 4 grupper à 4 feller som tømmes og måles 4 ganger i løpet av ukene 21-33. Fellene settes opp på nye hogstflater i slutten av april i Vestby, Ski, Ås og Nesodden. Registreringene rapporteres til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Landbrukskontoret hadde i tillegg ute to feller («utvidet sesong») der dispenserne ble byttet ut med nye 08.07.2018, og som sto ute til 09.09.2019, fem uker lengre enn de «ordinære» fellene. Fellene fanget nesten ikke biller i juli og august. Det betyr antakelig at få eller ingen biller i Follo har svermet og formert seg mer enn en gang i sommer, og at det, som vanlig, bare var en generasjon.

NIBIO får inn tall fra mange kommuner, og analyserer og kommenterer dem nærmere jul. På grunn av tørkesommeren 2018, og antatt ekstra stor fare for billeoppformering i 2019, rapporterte kommunene fortløpende til NIBIO om fellefangstene i 2019 (se link til barkbilleovervåkningen under). Som regel er det bra sammenheng mellom utviklingen i Follo og østlandet som helhet. Follo er blant de stedene i Norge som ofte har flest granbarkbiller, antakelig mye på grunn av gunstig klima. NB: NIBIO angir antall barkbiller på en annen måte enn gjengitt over. De har formler for å korrigere for ulike felletyper.

Bekjemp granbarkbillene – hold skogen vital

Stor granbarkbille kan gjøre stor skade på skog. De går vanligvis bare på svekkede grantrær, men, når de blir mange nok, angripes og drepes friske trær. Gode formeringsforhold, dvs. mange svekkede trær og varme somre, flere år på rad har flere ganger ført til «epidemiske tilstander» i norske skoger, med store økonomiske tap, senest på 1970-tallet.

Det viktigste tiltaket mot granbarkbillen er aktiv skogbehandling som minimerer tilgangen på ferskt vindfall og skrantende grantrær. Etablering av stabile bestandskanter, god vekst, valg av treslag og sjiktning i overganger mellom voksesteder, rydding av vindfall og skrantende trær, er noen stikkord.

Varmere klima i framtiden vil antakelig være gunstig for barkbillene. Det kan føre til større overlevelse, at billene formeres med to kull pr. sommer, eller, verst, at første kull også produserer avkom samme sommer.

Søk og plukk

I år med mer enn vanlig vindfall og -skader er antakelig de beste akuttiltakene mot oppformering av granbarkbillen å ta ut vindfall og –skadde trær før sommeren, og å ta ut billeangrepne trær i løpet av sommeren, slik at larvene ikke får utviklet seg til voksne. Virket må da transporteres bort eller barkes innen ca 1. juli.

Lenker:

Svenske Skogsstyrelsen – Sök och plock

Svenske Skogsstyrelsen – Tecken på angrepp av granbarkborre

Les mer om stor granbarkbille (Ips typographus):

NIBIO – Granbarkbillen

NIBIO – barkbilleovervåkning

Svenske Skogsstyrelsen – Granbarkborre