Foryngelseskontroll etter hogst

Landbrukskontoret skal i 2018 gjennomføre kontroll og oppfølging av foryngelsesplikten i skogbruksloven § 6 og forskrift om bærekraftig skogbruk kapittel 3 etter opplegg Landbruksdirektoratet har laget.

Skogeiere som i 2015 solgte mer enn 250 m3 gran og etterpå ikke har registrert planting i skogfondssystemet, blir bedt om å forklare sammenhengen på et egenerklæringsskjema. Dette gjelder 40 skogeiere i Follo.

Hogst uten etterfølgende registrert planting kan ha mange akseptable årsaker. Planting uten at det er registrert i skogfondssystemet, tynningshogst, omdisponering og tilrettelegging for naturlig foryngelse er noen.

I tillegg har vi en liste på 50 tidligere hogster (hogd 2011-2014) med statusen «Bør følges opp».

 

Les mer:

Landbruksdirektoratet om foryngelseskontrollen (med lenker til diverse maler og veiledninger)