Færre granbarkbiller i Follo 2017

Landbrukskontorets feller fanget i sommer i snitt 6.900 biller, mot ca 8.300 biller/felle i 2016. Det var omtrent som gjennomsnittet de fem siste årene. I snitt ble det i 2017 fanget 5.100 biller/felle i Vestby, 7.800 i Ski, 4.200 i Ås og 10.500 i Nesodden.

Fellene ble tømt og fangsten målt fire ganger i løpet av sommeren. Det ble fanget lite biller etter 10.07., noe som antakelig betyr at få eller ingen biller har frambragt mer enn et kull i sommer. Det er enda mindre som tyder på at granbarkbillene i Norge produserer mer enn en generasjon pr. år. Til det er sommeren i Norge fortsatt for kald og kort.

Stor granbarkbille kan gjøre stor skade på skog. De går vanligvis bare på svekkede grantrær, men angriper og dreper friske trær når de blir mange nok. Gode formeringsforhold, dvs. mange svekkede trær og varme somre, flere år på rad har flere ganger ført til «epidemiske tilstander» i norske skoger, med store økonomiske tap, senest på 1970-tallet.

Follo landbrukskontor registrerer barkbillebestanden hvert år med 4 grupper à 4 feller som tømmes og måles 4 ganger i løpet av ukene 21-33. Registreringene rapporteres til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). I 2017 ble det i gjennomsnitt i de 16 fellene i Follo fanget ca 6.900 biller. I 2016 var tilsvarende tall ca 8.200. NIBIO får inn tall fra mange kommuner, og analyserer og kommenterer dem nærmere jul. Som regel er det god sammenheng mellom utviklingen i Follo og østlandet som helhet. Follo er blant de stedene i Norge som ofte har flest granbarkbiller, antakelig mye på grunn av gunstig klima. NB: NIBIO angir antall barkbiller på en noe annen måte enn gjengitt over. De har en formel for å korrigere for ulike felletyper. Link: NIBIO – Status for barkbilleovervåkningen 2016

Bekjemp granbarkbillene – hold skogen vital

Det viktigste tiltaket mot granbarkbillen er å redusere tilgangen på vindfall og skrantende grantrær med god skogskjøtsel for robust skog. Etablering av robuste bestandskanter, god vekst, valg av treslag og sjiktning i overganger mellom voksesteder, rydding av vindfall og skrantende trær, er noen stikkord.

Varmere klima i framtiden vil antakelig være gunstig for barkbillene. Det kan føre til større overlevelse, at billene kan få fram to kull pr. sommer, eller, verst, at det blir to generasjoner pr. sommer.

Søk og plukk

I år med mer enn vanlig vindfall og -skader er antakelig de beste akkuttiltakene mot oppformering av granbarkbillen å ta ut vindfall og –skadde trær før sommeren, og å ta ut billeangrepne trær i løpet av sommeren, slik at larvene ikke får utviklet seg til voksne. Virket må da transporteres bort eller barkes innen ca 1. august. 

 

Les mer om granbarkbillen:

NIBIO – Status for barkbilleovervåkningen 2016

Svenske Skogsstyrelsen – Granbarkborre

Sveriges lantbruksuniversitet – Granbarkborren